U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o gutitku čula mirisa koji mogu da predvide probleme sa pamćenje posle COVID-19.

 

 

Ozbiljnost disfunkcije čula mirisa nakon infekcije koronavirusom može da bude bolji prediktor dugotrajnog kognitivnog oštećenja od ukupne težine same bolesti kovid-19, prema argentinskoj studiji.

Istraživači su proučavali nasumični uzorak od 766 ljudi starijih od 60 godina, od kojih je otprilike 90% odsto bilo zaraženo virusom. Fizički, kognitivni i neuropsihijatrijski testovi obavljeni tri do šest meseci nakon infekcije pokazali su određeni stepen oštećenja pamćenja kod dve trećine zaraženih učesnika.

Nakon što su uzeli u obzir druge faktore rizika pojedinaca, ozbiljnost gubitka čula mirisa, poznatog kao anosmija, „ali ne i klinički status, značajnog, predviđenog, kognitivnog oštećenje“, saopštili su istraživači na Alzheimer’s Association International Conference 2022, održanoj onlajn u San Dijegu.

„Što više uvida imamo u to šta prouzrokuje ili bar predviđa ko će iskusiti značajan dugoročni kognitivni uticaj infekcije kovida-19, to ćemo bolje moći da je pratimo i počnemo da razvijamo metode da je sprečimo“, rekla je Gabriela Gonzalez- Aleman sa Papskog katoličkog univerziteta Argentina u Buenos Ajresu, koja je vodila studiju,  navodi se u saopštenju.