U cilju ostvarivanja janovg interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o vremenskom trajanj antitela nakon Covid-19 infekcije. 

 

 

Glavni izazov u kontroli covid 19 pandemije biće izazivanje trajnog neutralizirajućeg odgovora antitela koji takođe pruža zaštitu od novih sojeva  korona virusa.

 

Formulisanje vakcine protiv covid 19 i uvođenje vakcinacije treba da uzmu u obzir detaljno razumevanje trajnosti antitela i potencijala unakrsne neutralizacije protiv SARS-CoV-2 i novih varijanti korona virusa koje spadaju u grupu VOC, odnosno „zabrinjavajućih sojeva virusa“. Analize rekonvalescentnih seruma pružaju jedinstven uvid u dugovečnost antitela i unakrsnu neutrališuću aktivnost izazvanu varijantama S proteina, koji su pretpostavljeni kandidati za vakcinu. Zato su naučnici dali odgovor na pitanje koliko dugo imamo neutralizujuća antitela nakon infekcije SARS-CoV-2.

 

 

Aktivnost antitela može se utvrditi do 305 dana od prvih simptoma

Koristeći serume 38 osoba inficiranih osoba u prvom talasu epidemije početkom 2020. godine, naučnici su pokazali da se aktivnost unakrsne neutralizacije može otkriti do 305 dana nakon pojave simptoma, iako su serumi bili manje potentni protiv B.1.1.7 (Alfa soja) i B1.351 (Beta varijante). Tokom vremena, uprkos smanjenju ukupne aktivnosti neutralizacije, razlike u potenciji neutralizacije seruma protiv SARS-CoV-2 i Alfa i Beta varijanti korona virusa su se smanjile, što ukazuje da kontinuirano sazrevanje antitela poboljšava toleranciju na mutacije šiljaka, odnosno S proteina.

Takođe su uporedili unakrsnu neutralizaciju seruma obolelih u prvom talasu sa serumima osoba inficiranih varijantama Alfa, Beta ili Delta do 79 dana nakon pojave simptoma. Dok ovi serumi neutrališu zarazne „zabrinjavajuće sojeve“ i prvobitni, roditeljski virus na slične nivoe, unakrsna neutralizacija različitih SARS-CoV-2 zaraznih sojeva je smanjena. Ovi nalazi će, kako se nadaju istraživači, poslužiti za optimizaciju vakcina za zaštitu od varijanti SARS-CoV-2.

 

 

Glavni izazov kontrole pandemije covid 19

Neutrališuća antitela protiv šiljastog glikoproteina korona virusa 2, teškog akutnog respiratornog sindroma (SARS-CoV-2) važna su u zaštiti od ponovne infekcije i/ili teške bolesti. Važna komponenta vakcina, koja štiti od covid 19, je stvaranje neutralizujućih antitela koja vezuju SARS-CoV-2 šiljasti protein. Glavni izazov u kontroli covid 19 pandemije biće izazivanje trajnog neutralizirajućeg odgovora antitela koji takođe pruža zaštitu od novih varijanti SARS-CoV-2. Dok su kinetika i korelati odgovora neutralizujućih antitela opsežno proučavani u ranoj fazi nakon infekcije SARS-CoV-2, informacije o trajnosti i dugotrajnoj unakrsnoj reaktivnosti antitela odgovor na SARS-CoV-2 nakon infekcije i/ili vakcinacije je ograničen zbog njegovog nedavnog pojavljivanja u ljudskoj populaciji i masovne vakcinacije protiv covid 19, koja je započeta tek u decembru 2020.

 

 

Vrhunac imuniteta 3 do 5 nedelja od prvih simptoma

Prethodno su istraživači proučavali odgovor antitela kod zdravstvenih radnika zaraženih SARS-CoV-2 i kod hospitalizovanih pojedinaca u prva 3 meseca nakon infekcije, koristeći longitudinalne uzorke. Pokazali su da je humoralni imuni odgovor tipičan za onaj nakon akutne virusne infekcije, pri čemu je aktivnost neutralizacije seruma dostigla vrhunac oko 3 do 5 nedelja nakon pojave simptoma, a zatim je opala kako kratkovečne ćelije, koje luče, antitela umiru.

Međutim, ostalo je da se vidi da li će odgovor neutralizujućih antitela nastaviti da opada nakon prva 3 meseca od pojave simptoma ili će dostići stabilno stanje. U nedostatku trenutnog dugoročnog praćenja vakcine protiv covid 19, saznanje o dugovečnosti odgovora neutralizujućih antitela, stečenog prirodnom infekcijom prvobitnim SARS-CoV-2 virusom tokom prvpg talasa pandemije, u kasnijim vremenskim periodima (do 10 meseci od pojave simptoma) mogu pružiti važne pokazatelje za trajnost humoralnog imuniteta izazvanog vakcinom.

 

 

S protein i mutacije na njemu presudne za odgovor antitela

Identifikovane su varijante SARS-CoV-2 koje kodiraju mutacije u S proteinu i uključuju B.1.1.7 (Alfa varijanta, prvobitno prijavljena u Velikoj Britaniji), P.1 (Gamma soj, prvi put prijavljen u Brazilu), B. 1.351 (Beta mutacija, prvi put registrovana u Južnoj Africi) i B.1.617.2 (Delta soj, prvi put prijavljen u Indiji), koji su zarazniji i lakše se prenose. Mutacije koje su od posebnog značaja za imunitet vakcine su one prisutne u domenu vezivanja receptora (RBD) S proteina, koji je dominantna meta za neutralizujući odgovor antitela. Uprkos tome što Alga, Gamma, Beta i Delta soj pokazuju povećanu otpornost na neutralizaciju serumima rekonvalescenta i vakcinisanih ljudi, sakupljenih na vrhuncu odgovora antitela, primećena je unakrsna neutralizujuća aktivnost.

Nasuprot tome, uočen je potpuni gubitak neutralizacije za neka monoklonska antitela (mAbs) koja ciljaju specifične epitope bilo na amino-terminalnom domenu (NTD) ili RBD proteina šiljaka. Kombinovano, ove studije pokazuju da mutacije u S proteinu mogu nastati delimično zbog selektivnog pritiska neutralizujućih antitela u plazmi rekonvalescencije. Da bi se suzbile takve mutacije i njihove prateće antigenske promene, vakcine koje koriste S proteine ovih zaraznijih sojeva ​​su u procesu ispitivanja.

 

 

Informacije za vakcine druge generacije

Nije detaljno proučavano da li će mutirani S proteini izazvati snažan neutralizujući odgovor sa superiornom aktivnošću unakrsne neutralizacije protiv roditeljskih sojeva i novonastalih varijanti. Prirodna infekcija pruža važnu priliku da se uporede titri neutralizujućih antitela i unakrsna neutralizujuća aktivnost generisana od pojedinaca izloženih različitim varijantama S proteina i daće uvid u antigensku udaljenost između varijanti „šiljaka“, čime se stiču informacije o dizajnu kandidata za vakcinu druge generacije, zasnovane na proteinima „zabrinjavajućih sojeva“.

Potraga za dugoročnim odgovorm antitela na nove sojeve virusa

Naučnici su nameravali da istraže dugovečnost neutralizirajućeg i unakrsno neutralizirajućeg odgovora antitela protiv virusnih varijanti od infekcija u prvom talasu do 10 meseci od pojave simptoma. Sakupili su serume u opservacionoj studiji između 145 i 305 dana od pojave simptoma, od pojedinaca zaraženih u prvom talasu, koji su bili hospitalizovani i zdravstvenih radnika, kao i serume od pojedinaca sa potvrđenim infekcijama uzrokovanim Alfa sojem (britanskim), Beta varijantom (južnoafrička) ili B.1.617 .2 Delta sojem (indijski) do 73 dana od pojave simptoma. Analizirali su neutralizujući potencijal ovih seruma protiv SARS-CoV-2 i niza „zabrinjavajućih sojeva“.

Ranije su izvestili o 8 odgovora antitela u serumima do 3 meseca od pojave simptoma kod hospitalizovanih pacijenata i zdravstvenih radnika koji su imali covid 19 različite težine, od asimptomatske infekcije do zahtevanja ekstrakorporalne oksigenacije membrane. Dodatni uzorci seruma su prikupljeni u vremenskim tačkama manjim od 100 dana od pojave simptoma od svih pojedinaca koji su se vratili u bolnicu kao deo svoje rutinske kliničke nege (podgrupa koja se sastoji od 29 od 59 učesnika), pored zdravstvenih radnika koji su još uvek zaposleni u bolnici Sent Tomas (podskup koji se sastoji od 9 od 37 učesnika). Nijedan učesnik nije primio vakcinu protiv covid 19 u vreme uzimanja seruma.

 

 

IgG antitela vidljiva i do 300 dana od pojave prvih simptoma

Ukupno, 64 uzorka seruma su sakupljena od 38 osoba, uključujući 16 seruma prikupljenih između 145 i 175 dana od pojave simptoma (TP3), 29 sakupljenih između 180 i 217 dana (TP4) i 19 prikupljenih između 257 i 305 dana od prvih simptoma (TP5). Naučnici su prvo utvrdili prisustvo IgM i IgG protiv S ili šiljastog proteina, RBD i nukleoproteina u serumima pacijenata sakupljenih na manje od 100 dana od pojave simptoma. Iako se IgM odgovor smanjio i spustio na niske nivoe u odnosu na šiljasti protein, RBD i nukleoprotein, u kasnijim vremenskim tačkama, IgM je i dalje otkriven protiv sva tri antigena kod nekih pojedinaca. IgG odgovor (IgG antitela se stvaraju nakon preležane infekcije, kao i nakon uspešno sprovedene vakcinacije) takođe se smanjio tokom vremena u određenoj meri za većinu pojedinaca, ali je ostao uočljiv u vremenskim tačkama do oko 300 dana od pojave simptoma. 

 

 

Odgovor antitela nakon infekcije može trajati i do 10 meseci

Istraživači su prethodno koristili kontrolne serume pre-covid 19 pandemije kako bi postavili graničnu vrednost optičke gustine kao graničnu vrednost za seropozitivnost na SARS-CoV-2. Koristeći ovu graničnu vrednost, 5 od 45 (11,1 odsto) i 3 od 19 (15,8 procenata) pojedinaca imalo je nivoe IgG ispod granične vrednosti protiv sva tri antigena (šiljastog proteina, RBD i nukleoproteina) između 145 i 217 dana od pojave simptoma, odnosno 257 i 305 dana od prvih znakova bolesti. Najniža seroreaktivnost je primećena protiv RBD u vremenskim tačkama manjim od 145 dana od uočljivih simptoma.