U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo javnost o tipovima dijabetesa.

 

 

Dijabetes melitus je klinički sindrom koji se karakteriše stanjem perzistentne hiperglikemije poremećaja metabolizma ugljenih hidrata, masti i proteina na terenu apsolutnog ili relativnog deficita hormona insulina i ili rezistencija perifernih tkiva na isti hormon.

Na osnovu mehanizma nastanka ovog oboljenja, podeljeno je u 4 velike grupe.

  • Dijabetes tip 1 predstavlja hronično autoimunsko oboljenje koje se karakteriše progresivnom destrukcijom ćelija koje luče insulin na nivou pankreasa i shodno tome, to je karakteristika njegovog lečenja, od samog početka bolesti neophodna je insulinska terapija.

  • Dijabetes tip 2 koji u našoj populaciji, a i ovde u Kovinu ima vise od 90 % dijagnostikovanih pacijenata je oboljenje koje je nastalo na terenu interakcije različitih faktora jednog specijalnog načina života, nepravilne ishrane, povećane sinteze glukoze na nivou jetre, rezistencije perifernih mišića i masnog tkiva na hormon insulin i sve to vodi progresivnom povećanju glikemije u krvi. Klinička slika bolesti je uglavnom neprimetna, simptomi su vrlo diskretni, povećana žeđ, učestalo mokrenje tako da pacijenti vrlo dugo ne shvataju ozbiljno svoje tegobe. Vrlo često se oboljenje prezentuje tek svojim komplikacijama bilo da su u pitanju mikrovaskularna, oštećenja očiju, bubrega ili perifernih nerava ili oštećenja velikih krvnih sudova i manifestacije u vidu cerebrovaskularne bolesti i bolesti perifernih arterija.

  • Treća grupa koja je daleko manje zastupljena u opštoj populaciji sačinjavaju posebne forme dijabetesa, dijabetes vezan za endokrina oboljenja za oboljenja egzokrinog pankreasa neke genetske malformacije.

  • Četvrtu grupu predstavlja gestacijski dijabetes. Dijabetes koji je takođe veoma klinički značajan i obuhvata grupu mladih žena koje su germinativnom periodu i koje na svet treba da donesu zdravo dete.