U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo javnost o terapiji za dijabetes tokom pandemije virusa COVID-19. 

 Usled nedostatka dokaza Nacionalni institut (SAD) za zdravlje NIH izdao je vodič za lečenje u kojem ne daje preporuke za ili protiv upotrebe hidrohlorikina, međutim, u slučaju njegovog korišćenja, vodič savetuje praćenje neželjenih efekata uključujući produženje QT intervala. Dalje, usled potencijalnh toksičnih efekata pomenuti vodič je protiv korišćenja Azitromycina u kombinaciji sa hydroxychloroquinom izvan kliničkih ispitivanja.

Oporavak od kašlja i povišene temperature bio je kraći u poredjenju sa standardnom terapijom. Druga manja studija je bila ispitivanje dejstva hidrohlorikina zajedno sa azitromycinom kada je nađeno da je nazofaringealni bris bio jos pozitivan na SARS-CoV-3 kod 8 od 13 pacijenata, 5 do 6 dana od početka ovog ispitivanja. U multicentričnom, paralelnom, otvorenom, ranandomizovanom ispitivanju sa 150 hospitalizovanih, odraslih pacijenata, hidrohlorokin je bio dodat na standardnu terapiju. Većina pacijenata imala je blagu ili umerenu bolest. Posle 28 dana broj pacijenata bez virusa nije bio različit u ove 2 grupe ( 85.4% kod hidrohlorikina i 81,3% kod kontrolne grupe). Vreme do negativne konverzije bilo je takodje slično između grupa – 8 dana sa hidrohlorikinom prema 7 dana u kontrolnoj grupi. Nepovoljni odgovori bili su 9% u kontrolnoj grpi i 30% u hidrohlorokin grupi. Početni podaci iz retrospektivne analoze dali su procenu u grupama sa hidrohlorikinom ili hidrohlorikinom plus azitromycinom dodatih na standardno lečenje u poređenju sa o lečenjem samo standardnog lečenja, u grupi su se nalazili samo muškarci iz Veteran Health Administration centara za standardno lečenje osoba starijih od 65 godina. Stope smrtnosti u hidrohlorokin grupi, hidrohlorokin + azitrfomycin grupi i standardno lečenoj grupi su bile: 13.3%, 6.9% i 14.1%. U poređenju sa standardnom terapijom rizik za ventilaciju bio je sličan u obe grupe: samo hidrohlorokin, i u grupi hidrohlorokin + azithromycin.

Pacijenti lečeni sa hidrohlorikinom bili su više bolesni na početku ispitivanja. Usled širokih intervala poverenja i opservacijske prirode studije, autori su potvrdili da rezultati ne mogu biti korišćeni da se isključe niti korist niti šteta od hidrohlorikina, što je ukazalo na potrebu novih kliničkih studija za testiranje efikasnosti. Preliminarni podaci iz opservacijske studije sa 1.438 hospitalizovanih pacijenata nisu pokazali razlike u mortalitetu kod pacijenatra lecenih sa hidrohlorikinom, azithromycinom ili sa oba leka u poređenju sa pacijentima koji nisu dobijali nijedan lek, srčani zastoj je bio signifikantno šešći. Međutim, to nije bio slučaj kod pacijenata koji su dobijali samo jedan lek. U regresionim logističkim modelima nije bilo značajne razlike u relativnoj verovatnoći prisutnosti nenormalnih EKG nalaza.